Przejdź do treści

Regulamin płatności online

Niniejszy Regulamin płatności online (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia płatności na rzecz Fundacji Serce Uważności z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ulicy Świętego Marcina 29/8, NIP 7011077352 przez Uczestnika (lub przedstawiciela
ustawowego Uczestnika).

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
Fundacja O. Mindfulness dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zdrowiu, rozwoju i edukacji

Płatność online będzie dostępna dla następujących usług:
a. Trening Uważności Metoda Eline Snel.
Płatność odbywa się przed rozpoczęciem kursu. Płatność podzielona jest na 3 części. Kwota za zajęcia oraz data rozpoczęcia podana w formularzu zgłoszeniowym.
b. Trening Uważności Metoda Eline Snel – ścieżka indywidualna.
Płatność odbywa się przed rozpoczęciem kursu. Płatność podzielona jest na 3 części. Kwota za zajęcia oraz data rozpoczęcia podana w formularzu zgłoszeniowym.
c. Program Redukcji Stresu oparty na uważności MBSR.
Płatność odbywa się przed rozpoczęciem kursu. Płatność podzielona jest na 3 części. Kwota programu oraz data rozpoczęcia podana w formularzu zgłoszeniowym.
d. Kurs certyfikujący Rosnę z Uważnością. Płatność odbywa się przed rozpoczęciem kursu. Płatność podzielona jest na 3 części.
Kwota kursu oraz data rozpoczęcia podana w formularzu zgłoszeniowym.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
Fundacja nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
Zakazuje się Uczestnikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności:
• naruszających dobre imię osób trzecich;
• naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
• naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
• stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
• namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną:

Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Fundacji Serce Uważności regulująca wzajemnie zobowiązania Stron tj. Uczestnika (lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika) i Fundacji. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
MBSR, Trening Uważności Metoda Eline Snel oraz Kurs certyfikujący Rosnę z Uważnością stanowią zamkniętą całość i zapis na udział ww. jest równoznaczny z koniecznością wniesienia pełnej opłaty.

Postępowanie reklamacyjnego
Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Reklamacje należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres hallo@fundacjaserceuwaznosci.pl. Fundacji Serce Uważności rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Fundacja przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
Fundacja nie udziela gwarancji na MBSR, Trening Uważności Metoda Eline Snel oraz Kurs certyfikujący Rosnę z Uważnością w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności
Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Fundacji Serce Uważności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Fundacji O. Mindfulness dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zdrowiu, rozwoju i edukacji, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144,
poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POLITYKA COOKIES


Pliki cookie domeny oraz subdomen fundacjaserceuwaznosci.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Google analytics – te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji google analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalania stron internetowych należących do Fundacji Serce Uważności.
Facebook – te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii
marketingowych. Informacje te służą do udoskonalania stron internetowych Fundacji Serce Uważności. oraz dopasowaniu reklam na facebooku.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Fundacji O. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Korzystanie ze stron należących do domeny i subdomen Fundacji Serce Uważności wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajdują się strony. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. Adres ıp, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

NEWSLETTER
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. Marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych przez strony należące do Fundacji Serce Uważności z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ulicy Świętego Marcina 29/8, NIP 7011077352. Dane te przechowywane są w systemie Mailerlite (polityka prywatności systemu Mailerlite: https://www.mailerlite.com/privacy-policy). Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ ZAPISÓW
Dane osobowe podane podczas zapisu na treningi, kursy i programy na stronie fundacjaserceuwaznosci.pl/zapisy będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze na adresu hallo@fundacjaserceuwaznosci.pl lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Serce Uważności z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ulicy Świętego Marcina 29/8, NIP 7011077352. Administrator informuje niniejszym użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• Activenow sp. z o.o., ul. Bluszczańska 75/1, 00-712 Warszawa, NIP 701 088 91 31,
KRS 0000 754 602 – w celu przechowywania danych osobowych na panelach
kursanta,
• Uab “mailerlite”, Paupio st. 46, lt-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z
systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera,
• Fakturowo.pl, Piotrków trybunalski 97-300, ul. Dąbrowskiego 17, NIP: 7712255384 oraz
Fundacja Rozwoju Ngo al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa NIP: 5252902880 – w
celach księgowych.

Regulamin uczestnictwa w treningach uważności

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w treningach uważności (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Fundację Serce Uważności z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ulicy Świętego Marcina 29/8, NIP 7011077352 (zwanej dalej „Fundacją”) na rzecz Uczestników i zawarcia między Fundacją i Uczestnikami.
Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy.
Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich treningów uważności oraz sposobów płatności.
Komunikacja pomiędzy Fundacją a Uczestnikiem, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, odbywa się za pośrednictwem panelu Uczestnik lub drogą elektroniczną – na adres Fundacji: kontakt@fundacjaserceuwaznosci.pl oraz adres poczty elektronicznej Uczestnik, podany przy zawieraniu umowy.
Zajęcia grupowe
1. Fundacja świadczy usługi na rzecz Uczestnika w zakresie grupowego treningu uważności, zgodnie z programem grupy wiekowej, do której przydzielony został się Uczestnik (dalej: Trening).
2. W ramach Treningu Fundacja zapewnia Uczestnikowi zajęcia uważności, gdzie jedno spotkanie wynosi 45 min. Ilość spotkań i godzin w danym treningu podana jest w formularzu zapisu w opisie grupy wiekowej, do której Uczestnik dokonuje zapisu.
3. Fundacja zobowiązuje się zorganizować zajęcia lekcyjne w grupie liczącej minimum 4, maksymalnie 10 osób. Jeżeli liczba słuchaczy w grupie spadnie poniżej podanego minimum, Fundacja ma prawo rozwiązać grupę, proponując Uczestnikowi udział w innej grupie na tym samym poziomie, a gdyby było to niemożliwe – Fundacja zwróci Uczestnikowi niewykorzystaną część wniesionej przez niego opłaty, proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.
4. Fundacja zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, polegających na:
a. prowadzeniu zajęć przez osoby o właściwych kwalifikacjach metodycznych i językowych,
b. ocenie postępów w realizacji programu treningu Uczestnika i wydania Certyfikatu ukończenia treningu.

5. Uczestnik otrzymuje wszystkie materiały potrzebnego prawidłowej realizacji programu.
6. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym w miejscu wskazanym w formularzu zapisu lub w trybie zdalnym (tzw. online) w wirtualnej klasie – informacja o trybie nauki podana jest w opisie grupy zajęciowej, do której Uczestnik dokonuje zapisu.
7. W razie nieobecności Uczestnik na zajęciach, Fundacja nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego godziny lekcyjne. Istnieje możliwość jednokrotnego odrobienia opuszczonych zajęć. Termin zajęciach wskazuje Prowadzący.

8. Fundacja ma prawo do odwołania zajęć grupowych trwającego już Treningu, jeżeli konieczność ta wynika z przyczyn od Fundacji niezależnych. Fundacja zobowiązuje się informować Uczestnika z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie lub odwołaniu terminu zajęć. W wyjątkowych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. Fundacja zobowiązuje się realizować nieprzeprowadzone zajęcia w terminie uzgodnionym z grupą do której został zakwalifikowany Uczestnik lub – gdy jest to niemożliwe – do zwrócenia Uczestnikowi opłaty za nieprzeprowadzone zajęcia.
9. Uczestnictwo w danym treningu oznacza zgodę na zasady uczestnictwa w warsztatach, których warunki mogą różnić się w zależności o treningu lub miejscu, w którym trening się odbywa. Informacje o zasadach uczestnictwa podana jest w opisie grupy zajęciowej, do której Uczestnik dokonuje zapisu.

Zajęcia indywidualne
1. Fundacja świadczy usługi na rzecz Uczestnik w zakresie indywidualnej treningu uważności, zgodnie z programem
2. Fundacja zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, polegających na:
a. prowadzeniu zajęć przez osoby o właściwych kwalifikacjach metodycznych,
b. ocenie postępów w realizacji programu treningu Uczestnika i wydania Certyfikatu ukończenia treningu
c. Uczestnik otrzymuje wszystkie materiały potrzebnego prawidłowej realizacji programu.
d. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym w miejscu wskazanym w formularzy zapisu lub w trybie zdalnym (tzw. online) w wirtualnej klasie – informacja o trybie nauki podana jest w opisie grupy zajęciowej, do której Uczestnik dokonuje zapisu.
e. W przypadku konieczności odwołania przez Uczestnik zajęć, Uczestnik zobowiązany
jest powiadomić szkołę za pośrednictwem panelu Uczestnik najpóźniej w przeddzień
planowanych zajęć, do godziny 18:00.
f. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w pkt 5, Fundacja nie pobiera opłaty
za zajęcia, które zostały odwołane.
g. W przypadku naruszenia warunków wskazanych w pkt 5, za zajęcia, które się nie
odbyły Uczestnik zobowiązany jest uiścić pełną opłatę.
h. Fundacja ma prawo do odwołania zajęć lub wprowadzenia zmian w terminarzu
zajęć, jeżeli konieczność ta wynika z przyczyn od Fundacji niezależnych. Fundacja
zobowiązuje się informować Uczestnik z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o
ewentualnej zmianie lub odwołaniu terminu zajęć. W wyjątkowych przypadkach
Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. Za
zajęcia nieodbyte z winy Fundacji opłata nie jest pobierana.
3. Uczestnictwo w danym treningu oznacza zgodę na zasady uczestnictwa w warsztatach,
których warunki mogą różnić się w zależności o treningu lub miejscu, w którym trening się
odbywa. Informacje o zasadach uczestnictwa podana jest w opisie grupy zajęciowej, do
której Uczestnik dokonuje zapisu.

Płatności
1. W przypadku treningu grupowego, Uczestnik uiszcza opłatę wstępną w wysokości 150
złotych (sto pięćdziesiąt złotych), za pośrednictwem linka do płatności lub numeru konta
Fundacji dostępnego w formularzu zapisu lub panelu klienta, co stanowi rezerwację
miejsca na treningu. W/w opłata jest wliczona w cenę treningu. Pozostałą kwotę opłaty za
trening Uczestnik uiszcza w dwóch częściach zgodnie z harmonogramem widocznym w
aplikacji.
2. Płatność za zajęcia indywidualne dokonywana jest z góry w pakietach (min. 5 zajęć).
Płatność za pierwsze zajęcia lub pierwsze zajęcia z nowego pakietu powinna być
dokonana (chwila otrzymania płatności przez Fundację) najpóźniej na 24 godziny przed
planowaną datą rozpoczęcia zajęć. Do czasu potwierdzenia płatności przez system
Fundacji zajęcia zostaną zawieszone. Zajęcia opłacone później niż 24 godziny przed
planowanym rozpoczęciem zajęć nie odbędą się w dacie, której dotyczy opóźnienie w
płatności. Oznacza to, że pierwsze zajęcia z pakietu odbędą się w kolejnym terminie
ustalonym w harmonogramie zajęć, następującym po terminie zajęć, którego dotyczy
opóźnienie w płatności.
3. Płatności realizowane są e-przelewami za pośrednictwem T-pay.
Rezygnacja
1. Uczestnik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość w terminie do 14 dni, ale nie później niż na dzień przed rozpoczęciem Treningu
– bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Fundacji oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.
3. Oświadczenie powinno być przesłane do Fundacji najpóźniej z upływem 14 dnia od daty
zawarcia Umowy, pocztą elektroniczną na adres: hallo@fundacjaserceuwaznosci.pl
4. Fundacja zwróci Konsumentowi cenę uiszczoną za trening niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od umowy. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument i na rachunek bankowy, z którego płatność została
uiszczona.
5. W przypadku zajęć grupowych, Uczestnik nie ma możliwości rezygnacji z Treningu po 14
dniach od zapisu (jednak nie później, niż po rozpoczęciu treningu) i zobowiązany jest do
zapłacenia pełnej ceny Treningu. W poważnych przypadkach losowych Fundacja, na
wniosek Uczestnika, może wyrazić zgodę na kontynuację Treningu w terminie
późniejszym, w innej, wybranej przez Uczestnika grupie, w ramach ceny Treningu, którą
Uczestnik zapłacił za Trening, z którego zrezygnował. Fundacja może takiej zgody
odmówić, jeżeli nie ma wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika.
6. Uczestnika zajęć indywidualnych 1:1 ma prawo do rezygnacji z zajęć w czasie trwania
Umowy. W przypadku rezygnacji z zajęć Uczestnik obowiązuje tygodniowy okres
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie Fundacji
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być przesłane do Fundacji
pocztą elektroniczną na adres hallo@fundacjaserceuwaznosci.pl. W takiej sytuacji
Fundacja zwróci Uczestnikowi niewykorzystane środki z opłaconego pakietu niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Fundację usług
konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
b. posiadanie dostępu do sieci Internet;
c. posiadanie przeglądarki internetowej;
d. posiadanie aktywnego konta e-mail.
e. Fundacja nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.
W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z
koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

Reklamacje
1. Uczestnika ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
cywilnego.
2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
hallo@fundacjaserceuwaznosci.pl.
3. Fundacja rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie
później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Fundacja
przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Fundacja nie udziela gwarancji na Trening w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnika (lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika) wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika, zawartych w umowie o uczestnictwo w treningu
uważności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, treningu, dokonywania
rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Fundacji i przekazywania danych w
tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Fundacja informuje, że:
a. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Serce Uważności z
siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ulicy Świętego Marcina 29/8, NIP 7011077352.
b. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania niniejszej Umowy, w
zakresie niezbędnym do wykonania tej Umowy, zakładania i zarządzania tzw.
kontem studenta, umożliwiania korzystania z usług platformy e-learningowej,
ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto
wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.

c. Pana/i dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi
informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, na podstawie
odrębnie zawartych umów, w których wymienione podmioty zobowiązane są do
zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
d. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
e. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania
obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
f. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
g. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku.
h. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
i. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest
warunkiem zawarcia i realizacji Umowy.

Umowa cywilnoprawna
Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnik (lub przedstawiciela
ustawowego Uczestnik) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Fundacją Serce
Uważności z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ulicy Świętego Marcina 29/8, NIP
7011077352 a Uczestnikiem, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.